Winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal winkelwagen: € 0,00

VOOR 16:00 BESTELD*
IS DEZELFDE DAG VERZONDEN

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden en garantiebepaling Heyting eBusiness.nl en alle webshops, websites en domeinnamen wat onder de paraplu valt van Heyting eBusiness.nl.


Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle webshops en websites wat onder de paraplu structuur van Heyting eBusiness.nl valt. Zoals vermeld op Heyting eBusiness.nl, en op alle met Heyting eBusiness.nl aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Heyting eBusiness.nl is ingestemd.

1.5 De internetsite van Heyting eBusiness richt zich op de Europese markt.

1.6 Onder "klant" wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met Heyting eBusiness.nl is aangegaan of zal aangaan.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Heyting eBusiness.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.

1.8 Heyting eBusiness.nl is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten


2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Heyting eBusiness.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; - in het geval dat door Heyting eBusiness.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Heyting eBusiness.nl retour ontvangen zijn - de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Heyting eBusiness.nl via elektronische weg verzonden en door Heyting eBusiness.nl ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Heyting eBusiness.nl herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Heyting eBusiness.nl dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.

2.6 De klant en Heyting eBusiness.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Heyting eBusiness.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.


Artikel 3. Prijzen


3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW exclusief verzendkosten. Mocht de klant op de afgesproken levertijd niet aanwezig zijn dan zijn de bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant. In dit geval is de klant tevens gehouden de verzendkosten van zowel de eerste als de tweede aanbieding te voldoen. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij op de website van Heyting eBusiness.nl vermeldt wordt dat ze gratis verzonden worden.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Heyting eBusiness.nl in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Heyting eBusiness.nl worden gecorrigeerd.

3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Heyting eBusiness.nl.


Artikel 4. Betaling


4.1 Bij bestellingen via de internetsites van Heyting eBusiness kan op de volgende manieren worden betaald: iDeal, Overboeking vooraf, PayPal, Visa, Maestro, Mastercard, Mistercash of Betaal na ontvangst.

4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Heyting eBusiness.nl heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Heyting eBusiness.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.


Artikel 5. Levering en leveringstijd


5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant met melding van prijs en bestelnummer.

5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Heyting eBusiness.nl ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. De uiterste leveringstermijn is drie weken na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn drie weken is na ontvangst van de betaling.

5.3 Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Na de derde week neemt Heyting eBusiness.nl hierover contact op met de klant. Heyting eBusiness.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.4 Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Heyting eBusiness.nl streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden.

5.5 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres op een vooraf met de klant overeengekomen tijdstip.

5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

5.7 Klacht over uw ontvangen order. Door ons onjuist verzonden artikelen, incomplete zendingen en andere afwijkingen van uw order dient u direct na ontvangst, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen per e-mail te melden bij onze klantenservice.

5.8 Na verzending van uw order dient u binnen 10 werkdagen contact met ons op te nemen als u het nog niet ontvangen heeft.

5.9 Het kan voorkomen dat het product niet op voorraad is en hanteren dan 3 keuzes voor onze klanten: 1 de Gehele order annuleren, 2 Wachten tot alles op voorraad is en 3 Wat op voorraad is wordt verstuurd en wat niet op voorraad is wordt teruggestort.


Artikel 6. Annuleren, retourneren en ruilen


6.1 Afkoelingsperiode Bij Heyting eBusiness heeft u maar liefst 14 dagen de tijd om te beslissen of u het product wilt houden. Wilt u het om wat voor reden dan ook terugsturen of ruilen? Neem dan contact met ons op, zodat we de retourprocedure met u door kunnen nemen.

6.2 Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.

6.3 De klant kan binnen 1 week na levering een artikel dat defect is ontvangen, retourneren met volledig terugbetaling van het aankoopbedrag. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van Heyting eBusiness.nl, mits het geen versturen onder rembours betreft en mits de verzending via PostNL geschiedt. De klant dient een email te sturen naar de klantenservice, waarna hij een POSTNL retour zegen ontvangt.

6.5 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het retour gestuurde artikel.

6.6 Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur, er dient ten allen tijden eerst contact opgenomen te worden met de klantenservice.

6.7 Ruilen/retourneren van hygiënische artikelen/producten is niet mogelijk (Onder Hygiëne producten verstaan wij producten die in contact komen met lichaamsholten, openingen en sappen van het menselijk lichaam.)! Ook zijn verbruiksartikelen met houdbaarheidsdatum uitgesloten voor retourname.


Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid


7.1 Voor door Heyting eBusiness.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Heyting eBusiness.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie. Bij defecten zijn de eventuele verzendkosten naar Heyting eBusiness.nl voor rekening van de klant. De verzendkosten naar de klant van het gerepareerde of, indien van toepassing, nieuwe artikel zijn voor rekening van Heyting eBusiness.nl.

7.2 Heyting eBusiness.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Heyting eBusiness.nl. Heyting eBusiness.nl is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Heyting eBusiness.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht; - als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; - als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.5 De klant is verplicht Heyting eBusiness.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Heyting eBusiness.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

7.6 Het is mogelijk dat Heyting eBusiness.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Heyting eBusiness.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Artikel 8. Overmacht


8.1 In geval van overmacht is Heyting eBusiness.nl niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9. Intellectuele eigendom


9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Heyting eBusiness.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Heyting eBusiness.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 10. Persoonsgegevens


10.1 Heyting eBusiness.nl zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

10.2 De klant kan de aan Heyting eBusiness.nl verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.

10.3 De registratie van de persoonsgegevens is beveiligd door versleuteling van de gegevens middels encryptie met SSL.

10.4 Heyting eBusiness.nl neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Heyting eBusiness.nl of overeenkomsten gesloten met Heyting eBusiness.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Artikel 12. Diversen


12.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Heyting eBusiness.nl, Postbus 1024, 8001BA Zwolle, of naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite (via contact).

12.2 Heyting eBusiness.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen emails binnen een werkdag te beantwoorden.

12.3 De kleuren van afbeelding en/of de afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

12.4 De Heyting eBusiness.nl is niet aansprakelijk in de breedste zin des woord. Alle genoemde prijzen zijn incl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Heyting eBusiness.nl KvK nr: 57266832 te Zwolle. Heyting eBusiness.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.

12.5 Wij vragen u tijdens het bestelproces goed het adres te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mocht uw adres niet kloppen en hierdoor uw bestelling niet ontvangen dan kunt u ons hier niet voor aansprakelijk stellen.


Artikel 13. Auteursrechten


13.1 De inhoud en de afbeeldingen wat onder Heyting eBusiness.nl valt is volledig eigendom van Heyting eBusiness.nl onder Nederlands recht. Kopiëren, reproduceren of publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan tenzij schriftelijke toestemming is verleend.

13.2 Materialen wat onder de websites van Heyting Ebusiness vallen, is volledig eigendom van de Heyting eBusiness.nl. Derden mogen materiaal op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan materiaal van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het materiaal.

13.3 Heyting eBusiness.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

13.4 De informatie op deze website bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, of in het algemeen omtrent slaapklachten, dien je steeds een arts of andere gekwalificeerde hulpverleners te consulteren.
Waarom je het goedkoopst uit bent bij Voordeligscheren.nl

Voordelig scheren met scheermesjes en scheerproducten van Gillette en Wilkinson bij Voordeligscheren.nl. Van de merken Gillette en Wilkinson bieden wij u het complete assortiment scheermesjes, scheerapparaten en scheerproducten voor mannen en vrouwen. Voor de Gillette Fusion scheermesjes (Fusion, Fusion PowerFusion ProGlide Power en de nieuwste Fusion Proshield), Gillette Mach3 scheermesjes, Gillette Contour mesjes, Gillette Sensor , Gillette Sensor Excel en de Gillette GII (Plus) serie bent u bij Voordeligscheren dus aan het juiste adres. Ook vindt u een ruim assortiment aan oude scheermesjes die nergens meer te krijgen zijn, behalve bij de Voordeligscheren.nl

Gillette Mach 3 scheermesjes of Gillette Fusion scheermesjes?

Het Gillette Mach 3 scheersysteem heeft 3 mesjes die progressief geplaatst zijn om nog gladder te scheren. Bij elke scheerbeweging worden de haartjes hierdoor 3 keer zo glad afgeschoren als normaal. Onderzoek van Gillette heeft echter aangetoond dat het 5-voudige mesjessysteem van de Fusion scheermesjes zorgt voor Gillette's beste manuele scheerervaring ooit. Het scheersysteem van Fusion is hiervoor uitgerust met de geometrisch geplaatste progressieve mesjes en een flexibele comfortguard.

Handmatig of batterij aangedreven scheersysteem?

Zowel de Gillette Mach 3 als de Gillette Fusion scheersystemen zijn leverbaar met handmatig aangedreven scheermesjes en batterij aangedreven scheermesjes. De door een batterij aangedreven kalmerende micro-trillingen van de Mach 3 en de Fusion (ProGlide) Power helpen frictie te voorkomen en verhogen het glijvermogen van het scheersysteem zodat u de mesjes nauwelijks voelt.

Huidverzorging voor en na het scheren

Naast scheermesjes bieden wij u bij Voordeligscheren natuurlijk een compleet aanbod aan huidverzorgingsproducten voor vóór, tijdens en na het scheren. Als u iets zoekt wat met scheren te maken heeft, zoals scheerschuim, scheergel, aftershave of gezichtsverzorging zit u bij Voordeligscheren goed. Met onze huidverzorgingsproducten voor zowel mannen als vrouwen is uw huid tijdens en na het scheren optimaal beschermd. Tevens zijn wij vaak tientallen procenten goedkoper dan de drogist. Ook hebben wij wekelijks diverse aanbiedingen, en onze vaste aanbieding bij Verzorgingsproducten is standaard: bij 2 producten 5% korting en bij 3 of meer producten 10% korting.

Elektrisch scheren

Bij Voordeligscheren vindt u meer dan 1000 verschillende scheerproducten, voor  zowel nat als droog scheren. Droog scheren valt onder elektrisch scheren, waar vooral Philips, Wahl, Braun, Remington en Babyliss mee werken. U kunt bij ons terecht voor scheerapparaten voor mannen, scheerapparaten voor vrouwen tondeuses, baardtrimmers, neustrimmer, bodygrooms, epilators, ladyshaves, licht ontharing en zelfs elektrische ontharing.

Ook vindt u bij ons de onderdelen voor uw scheerapparaat zoals: Philips scheerkoppen, Braun scheerbladen en de kleine scheeronderdelen.

Elektrisch poetsen

Naast scheerproducten kunt u bij ons ook terecht voor elektrisch poetsen. Wij bieden verschillende soorten elektische tandenborstels aan, zoals de Philips Sonicare HX5350/02, de Philips sonicare voor kinderen, de Oral B Pulsonic en de Panasonic EW-DL40. Naast de bekende elektrische tandenborstels bieden wij ook het starterspakket van de Emmi-Dent ultrasone tandenborstel aan. Deze tandenborstel werkt niet met pulsaties of rotaties, maar maakt gebruik van ultrasone impulsen (luchttrillingen) die ervoor zorgen dat uw gebit in een handomdraai ultra schoon is. Ook van Waterpik bieden wij verschillende soorten waterfloss-systemen die ervoor zorgen dat u naast poetsen ook gebruik kunt maken van een eenvoudige en comfotabele manier van flossen. Wij bieden onder andere de Waterpik Nano, de Waterpik Nano Travel en de Waterpik voor kinderen